cz en

Menu

Projekty z fondů EU

Realizované projekty DPMO, a. s. spolufinancované Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava

Operační program Doprava

Operační program Doprava (dále jen „OP Doprava“) představuje v programovém období 2014 – 2020 hlavní finanční a technický dokument pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v České republice. Svým zaměřením navazuje na OP Doprava 2007 – 2013, má však jinou strukturu. Přidány byly některé podporovatelné oblasti a jiné je také zdůvodnění plánovaných intervencí.

Hlavním tematickým cílem je Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách. V rámci tohoto tematického cíle jde zejména o:

  •          dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T
  •          zlepšení po stránce kvality a funkčnosti
  •          odstranění přetrvávajících úzkých míst v klíčové infrastruktuře
  •          podporu udržitelné mobility s důrazem na města

 

MĚNÍRNA ZÁPAD

56. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 – VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ZVÝŠENÍ VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE MĚSTECH V ELEKTRICKÉ TRAKCI – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI

Popis projektu

Celkové náklady
/v Kč/

Výše
dotace
/v Kč/

Cílem projektu je dosažení větší spolehlivosti, bezpečnosti provozu, rozšíření možností dálkových manipulací a zefektivnění provozu měnírny Západ. Výměna a osazení nové moderní technologie měnírny přispějí ke snížení zátěže na životní prostředí.

 

Realizace projektu přispěje k naplňování vize atraktivní a konkurenceschopné aglomerace prostřednictvím rozvoje infrastruktury veřejné dopravy sloužící pro dojížďku za vzděláním, do zaměstnání a za službami. Budou tak vytvořeny funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob v rámci aglomerace.

 

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

68 427 818,28

46 303 327,14

 

Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

56. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Popis projektu

Celkové náklady
/v Kč/

Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vybudování nové tramvajové trati o délce cca 1100 m v místní části Nové Sady a Povel v Olomouci s cílem zlepšení dopravní obslužnosti místní části Nové sady a Povel veřejnou hromadnou dopravou šetrnou k životnímu prostředí a vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městě v elektrické trakci a dále vybudování areálu pro odstavy tramvají jako nezbytného technického zázemí drážní dopravy pro zajištění provozuschopnosti tramvajového provozu.

 

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

952 551 914,39

644 055 844,30

 

Měnírna Jih včetně posílení napájení tramvajové trati na tř. Kosmonautů

19. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.4  – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Popis projektu

Celkové náklady
/v Kč/

Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro využívání městské hromadné dopravy v elektrické trakci prostřednictvím modernizace Měnírny Jih a kabelového vedení na tř. Kosmonautů v Olomouci a zvýšením spolehlivosti tramvajové dopravy v jižní části tratí MHD.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

24 882 015,00

21 149 712,75

 

Měnírna Fibichova

56. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 – VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ZVÝŠENÍ VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE MĚSTECH V ELEKTRICKÉ TRAKCI – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI

Popis projektu

Celkové náklady
/v Kč/

Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je dosažení větší spolehlivosti tramvajové dopravy ve významném přestupním uzlu a zabránění odlivu cestujících z veřejné hromadné dopravy vybudováním nové měnírny na ulici Fibichova. Vybudováním nové měnírny dojde ke stabilizaci napájení přetíženého klíčového dopravního uzlu tramvajové trakce MHD, snížení počtu poruch
a výpadků napájení a snížení ztrát spotřeby energie.

 

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

63 251 970,05

44 418 537,84

Realizované projekty DPMO, a. s. spolufinancované Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

 

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

IROP 2014–2020 je rozdělen pěti prioritních os:

  1.        Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
  2.        Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  3.        Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  4.        Komunitně vedený místní rozvoj
  5.        Technická pomoc

 

Nákup oboustranné tramvaje pro tramvajovou trať na Nové Sady

50. výzva ITI Olomoucké aglomerace k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Popis projektu

Celkové náklady
/v Kč/

Výše
dotace
/v Kč/

Číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012525

Předmětem projektu je pořízení 1 kusu plně nízkopodlažní a bezbariérové oboustranné tramvaje pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění dopravní obslužnosti v olomoucké městské části Nové Sady, rozšíření vozového parku nízkopodlažních a bezbariérových vozidel, což přinese zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče  s kočárky, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské hromadné dopravy
a zmírnění negativních vlivů dopravy na životní prostředí.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

34 817 750,00

23 375 000,00


 

Nákup modernizovaných tramvají pro MHD

Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005148

Cílem projektu je pořízení 2 ks modernizovaných, částečně nízkopodlažních a bezbariérových tramvají pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění nízkopodlažní přepravy resp. navýšení počtu částečně nízkopodlažních a bezbariérových vozidel, což přispěje ke zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče s kočárky, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské dopravy a snížení dopadu veřejné dopravy na životní prostředí.

Finanční příspěvek IROP: 32 190 350 Kč


Nákup bezemisních vozidel pro MHD

Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001234

Cílem projektu je pořízení 8 ks plně nízkopodlažních a bezbariérových tramvají a 1 ks plně nízkopodlažního elektrobusu pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění nízkopodlažní přepravy, jejímž přínosem je zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče s kočárky, cílem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské hromadné dopravy a snížení emisí škodlivin do ovzduší.

Finanční příspěvek IROP: 164 012 600 Kč


  

Realizované projekty DPMO, a. s. spolufinancované z prostředků ROP Střední Morava

      

Obnova vozového parku tramvají

Číslo projektu: CZ.1.12/1.2.00/27.01404

Termín realizace: 17.10.2011 - 28.2.2014

Předmět projektu: Pořízení 14 ks obousměrných tramvajových vozidel a modernizace dalších 4 ks stávajících vozidel. Všechna tato vozidla musí být z min. 30% plochy nízkopodlažní.

Finanční příspěvek ROP: 272 499 999,99 Kč


Obnova vozového parku autobusů

Číslo projektu: CZ.1.12/1.2.00/21.01303

Termín realizace: 18.10.2010 – 30.10.2013

Předmět projektu: Nákup 12 ks nízkopodlažních autobusů o délce 12m a 4 ks nízkopodlažních kloubových autobusů o délce 18m.

Finanční příspěvek ROP: 35 000 000 Kč


Rozvoj MHD – II. etapa

Číslo projektu: CZ.1.12/1.2.00/03.00399

Termín realizace: 10.10.2008 – 30.1.2010

Předmět projektu: Projekt obsahuje investici do HW a SW a vybavení inteligentních zastávek a informačního systému – poskytování hlasových informací pro nevidomé a pořízení tří nových inteligentních zastávek Pionýrská, Wolkerova, Pražská (všechny směr centrum).

Finanční příspěvek ROP: 3 825 000 Kč


 

ROP Střední Morava http://www.rr-strednimorava.cz/

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Prodejny:

Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250
po-pá 6:00 - 18:00

Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414
po-pá 5:00 - 19:00

Ostravská ul., Olomouc
+ 420 585 313 848, 917
po-pá 5:00 - 17:00
(smluvní prodejce)

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Copyright © 2021 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.