Projekty z fondů EU

Realizované projekty DPMO, a. s. spolufinancované Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava

Operační program Doprava

Operační program Doprava (dále jen „OP Doprava“) představuje v programovém období 2014 – 2020 hlavní finanční a technický dokument pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v České republice. Svým zaměřením navazuje na OP Doprava 2007 – 2013, má však jinou strukturu. Přidány byly některé podporovatelné oblasti a jiné je také zdůvodnění plánovaných intervencí.

Hlavním tematickým cílem je Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách. V rámci tohoto tematického cíle jde zejména o:

  •          dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T
  •          zlepšení po stránce kvality a funkčnosti
  •          odstranění přetrvávajících úzkých míst v klíčové infrastruktuře
  •          podporu udržitelné mobility s důrazem na města

 

MĚNÍRNA ZÁPAD

56. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 – VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ZVÝŠENÍ VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE MĚSTECH V ELEKTRICKÉ TRAKCI – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI

Popis projektu

Celkové náklady
/v Kč/

Výše
dotace
/v Kč/

Cílem projektu je dosažení větší spolehlivosti, bezpečnosti provozu, rozšíření možností dálkových manipulací a zefektivnění provozu měnírny Západ. Výměna a osazení nové moderní technologie měnírny přispějí ke snížení zátěže na životní prostředí.

 

Realizace projektu přispěje k naplňování vize atraktivní a konkurenceschopné aglomerace prostřednictvím rozvoje infrastruktury veřejné dopravy sloužící pro dojížďku za vzděláním, do zaměstnání a za službami. Budou tak vytvořeny funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob v rámci aglomerace.

 

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

68 427 818,28

46 303 327,14

 

Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

56. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Popis projektu

Celkové náklady
/v Kč/

Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vybudování nové tramvajové trati o délce cca 1100 m v místní části Nové Sady a Povel v Olomouci s cílem zlepšení dopravní obslužnosti místní části Nové sady a Povel veřejnou hromadnou dopravou šetrnou k životnímu prostředí a vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městě v elektrické trakci a dále vybudování areálu pro odstavy tramvají jako nezbytného technického zázemí drážní dopravy pro zajištění provozuschopnosti tramvajového provozu.

 

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

952 551 914,39

644 055 844,30

 

Měnírna Jih včetně posílení napájení tramvajové trati na tř. Kosmonautů

19. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.4  – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Popis projektu

Celkové náklady
/v Kč/

Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro využívání městské hromadné dopravy v elektrické trakci prostřednictvím modernizace Měnírny Jih a kabelového vedení na tř. Kosmonautů v Olomouci a zvýšením spolehlivosti tramvajové dopravy v jižní části tratí MHD.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

24 882 015,00

21 149 712,75

 

Měnírna Fibichova

56. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 – VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ZVÝŠENÍ VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE MĚSTECH V ELEKTRICKÉ TRAKCI – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI

Popis projektu

Celkové náklady
/v Kč/

Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je dosažení větší spolehlivosti tramvajové dopravy ve významném přestupním uzlu a zabránění odlivu cestujících z veřejné hromadné dopravy vybudováním nové měnírny na ulici Fibichova. Vybudováním nové měnírny dojde ke stabilizaci napájení přetíženého klíčového dopravního uzlu tramvajové trakce MHD, snížení počtu poruch
a výpadků napájení a snížení ztrát spotřeby energie.

 

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

63 251 970,05

44 418 537,84

Realizované projekty DPMO, a. s. spolufinancované Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

 

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

IROP 2014–2020 je rozdělen pěti prioritních os:

  1.        Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
  2.        Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  3.        Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  4.        Komunitně vedený místní rozvoj
  5.        Technická pomoc

 

Nákup oboustranné tramvaje pro tramvajovou trať na Nové Sady

50. výzva ITI Olomoucké aglomerace k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Popis projektu

Celkové náklady
/v Kč/

Výše
dotace
/v Kč/

Číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012525

Předmětem projektu je pořízení 1 kusu plně nízkopodlažní a bezbariérové oboustranné tramvaje pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění dopravní obslužnosti v olomoucké městské části Nové Sady, rozšíření vozového parku nízkopodlažních a bezbariérových vozidel, což přinese zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče  s kočárky, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské hromadné dopravy
a zmírnění negativních vlivů dopravy na životní prostředí.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

34 817 750,00

23 375 000,00


 

Nákup modernizovaných tramvají pro MHD

Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005148

Cílem projektu je pořízení 2 ks modernizovaných, částečně nízkopodlažních a bezbariérových tramvají pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění nízkopodlažní přepravy resp. navýšení počtu částečně nízkopodlažních a bezbariérových vozidel, což přispěje ke zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče s kočárky, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské dopravy a snížení dopadu veřejné dopravy na životní prostředí.

Finanční příspěvek IROP: 32 190 350 Kč


Nákup bezemisních vozidel pro MHD

Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001234

Cílem projektu je pořízení 8 ks plně nízkopodlažních a bezbariérových tramvají a 1 ks plně nízkopodlažního elektrobusu pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění nízkopodlažní přepravy, jejímž přínosem je zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče s kočárky, cílem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské hromadné dopravy a snížení emisí škodlivin do ovzduší.

Finanční příspěvek IROP: 164 012 600 Kč


  

Realizované projekty DPMO, a. s. spolufinancované z prostředků ROP Střední Morava

      

Obnova vozového parku tramvají

Číslo projektu: CZ.1.12/1.2.00/27.01404

Termín realizace: 17.10.2011 - 28.2.2014

Předmět projektu: Pořízení 14 ks obousměrných tramvajových vozidel a modernizace dalších 4 ks stávajících vozidel. Všechna tato vozidla musí být z min. 30% plochy nízkopodlažní.

Finanční příspěvek ROP: 272 499 999,99 Kč


Obnova vozového parku autobusů

Číslo projektu: CZ.1.12/1.2.00/21.01303

Termín realizace: 18.10.2010 – 30.10.2013

Předmět projektu: Nákup 12 ks nízkopodlažních autobusů o délce 12m a 4 ks nízkopodlažních kloubových autobusů o délce 18m.

Finanční příspěvek ROP: 35 000 000 Kč


Rozvoj MHD – II. etapa

Číslo projektu: CZ.1.12/1.2.00/03.00399

Termín realizace: 10.10.2008 – 30.1.2010

Předmět projektu: Projekt obsahuje investici do HW a SW a vybavení inteligentních zastávek a informačního systému – poskytování hlasových informací pro nevidomé a pořízení tří nových inteligentních zastávek Pionýrská, Wolkerova, Pražská (všechny směr centrum).

Finanční příspěvek ROP: 3 825 000 Kč


 

ROP Střední Morava http://www.rr-strednimorava.cz/

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2023 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.