Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a uplatnění práv subjektů údajů

Poskytované informace o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) EU 2016/679 stanovuje správcům osobních údajů povinnost informovat fyzické osoby (subjekty údajů) při získávání jejich osobních údajů o rozsahu a způsobu jejich zpracování. V DPMO, a.s. k tomu slouží dokument „Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů“, který popisuje nakládání s osobními údaji (dále OÚ) v jednotlivých agendách a obsahuje zejména následující informace:

 •          údaje o správci OÚ,
 •          údaje o dalších zpracovatelích OÚ,
 •          místo uložení OÚ,
 •          místo zpracování OÚ,
 •          účely zpracování OÚ,
 •          právní základ (právní titul, oprávněné zájmy, souhlas) pro zpracování OÚ,
 •          kategorie OÚ,
 •          kategorie subjektů OÚ,
 •          lhůta uložení OÚ, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby,
 •          příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů (pokud připadají v úvahu),
 •          předávání OÚ do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
 •          skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování (včetně profilování).

Fyzické osoby mají právo na poskytnutí informací o vlastních osobních údajích, které správce zpracovává. Tyto informace není správce povinen poskytnout, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, nebo když zaznamenání či zpřístupnění OÚ je výslovně stanoveno právními předpisy, nebo když poskytnutí těchto informací subjektu údajů není možné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí (např. je-li zpracování prováděno pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely).

 Práva fyzických osob – subjektů údajů

V průběhu zpracování OÚ správcem (tzn. společností DPMO, a.s.) je fyzickým osobám umožněno uplatnit jejich právo na:

 •          informace a přístup k jejich OÚ
                (a to i vzdáleným způsobem, je-li to technicky možné – týká se pouze předprodeje jízdenek
                prostřednictvím e-shopu),
 •          opravu/úpravu jejich OÚ,
 •          omezení zpracování OÚ,
 •          vznesení námitky
                - tzn. uvedení OÚ do zvláštního režimu, ve kterém nebudou zpracovávány, dokud nedojde
                  k vyřízení námitky,
 •          nesouhlas se zpracováním,
 •          výmaz (právo být zapomenut),
 •          přenositelnost
                 - toto právo se týká výhradně OÚ poskytnutých subjektem údajů, a to na základě souhlasu
                   nebo v souladu s plněním smlouvy, zpracovávaných automatizovaně, tj. v elektronické podobě.

Společnost v roli správce OÚ má v těchto případech povinnost informovat o požadavku fyzické osoby případné další jí pověřené zpracovatele OÚ.

 Uplatnění práv fyzické osoby

Fyzické osoby (subjekty údajů) mohou uplatnit svá práva u správce (u společnosti) prostřednictvím formuláře „Žádost subjektu osobních údajů“.

Žádost ve formě vyplněného formuláře může být správci údajů doručena

a)    v listinné podobě osobně na sekretariát společnosti či poštou na adresu

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
Koželužská 563/1
779 00 Olomouc

b)    v elektronické podobě na e-mailovou adresu podatelna@dpmo.cz

Žádosti podané elektronickou cestou musí být opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem kvůli ověření totožnosti osoby žadatele.

Akceptovány budou rovněž žádosti podané v listinné či elektronické podobě jinak než vyplněním uvedeného formuláře. I tyto žádosti však musí obsahovat údaje nezbytné pro ověření identity žadatele v rozsahu

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • místo narození,          
 • datum,
 • podpis,
 • nebo elektronický podpis u elektronicky podaných žádostí.

Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou mu být informace poskytnuty ústně, a to za předpokladu, že identita subjektu údajů je prokázána jinými způsoby.

Společnost posoudí oprávněnost jakéhokoliv požadavku a do 30 dnů od obdržení žádosti poskytne subjektu údajů požadované informace. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

 Ověření žadatele

Správce (tj. DPMO, a.s.) je oprávněn využít všech vhodných opatření k ověření identity subjektu údajů, který žádá o přístup k informacím o zpracovávaných OÚ nebo uplatňuje jiné výše uvedené právo. Dále je rovněž posuzována oprávněnost požadavku.

Žádost subjektu osobních údajů
pdf Typ souboru: PDF 51 kB
COVID-19 Testování a ochrana osobních údajů
pdf Typ souboru: PDF 51 kB
Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů
pdf Typ souboru: PDF 387 kB

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Copyright © 2024 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.