cz en

Menu

Pravidla soutěže

Instagram soutěž o tablet a mobilní telefony

Soutěž je pořádána k příležitosti Dne otevřených dveří Dopravního podniku města Olomouce, a.s. na vozovně Dolní Hejčínská uskutečněnému k 90. výročí autobusové dopravy v Olomouci. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo vyfotí tématicky zaměřenou fotku, nahraje ji na Instagram (na svůj účet) a opatří ji hashtagem #BUS90DPMO a mention @dpmo_official. Soutěž probíhá od 18. 4. 2017 do 19. 5. 2017. Hlavní cenou je tablet, dalšími cenami mobilní telefony. Výherce vybere odborná porota složená ze zástupců DPMO, a.s.
 
  • Hlavní cena: tablet Vodafone Tab prime 7 + Flip Cover
  • Druhá cena: telefon Samsung GALAXY J5 2016
  • Třetí cena: telefon Huawei Y6 II Compact

Úplné znění pravidel

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel „Instagram soutěže o tablet a chytré telefony“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatelem soutěže je:

Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČ 47676639, registrován u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 803, jednající výkonným ředitelem Ing. Jaromírem Machálkem, MBA (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 18. 4. 2017 do 19. 5. 2017 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Do soutěže se může soutěžící zařadit nejpozději v 23:59 dne 19. května 2017.

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Účast v soutěži a určení výherců:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže publikuje na svém Instagram účtu fotku s autobusovou tématikou DPMO a označí ji hashtagem #BUS90DPMO a mention @dpmo_official. Pořadatelem určená porota vybere z fotek 3 nejzajímavější, jejichž autoři obsadí první 3 místa dle bodového ohodnocení. Hodnocení poroty bude založeno na čistě subjektivních kritériích. Soutěžící smí publikovat více fotografií, avšak dojde-li k situaci, kdy porota vybere dvě fotografie od jednoho soutěžícího, bude oceněna pouze ta na vyšším stupni ohodnocení, druhé umístění bude uvolněno dalšímu soutěžícímu v pořadí.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Hlavní cenou je tablet Vodafone Tab prime 7 + Flip Cover, druhou cenou telefon Samsung GALAXY J5 2016 a třetí cenou telefon Huawei Y6 II Compact. Výherci budou oznámeni na Facebook stránce Dopravní podnik města Olomouce, a. s. statusem publikovaném do týdne po skončení soutěže a výhra bude předána 3. června 2017 na Dni otevřených dveří v autobusové vozovně Dolní Hejčínská v Olomouci. Pokud do 7 dnů nezareaguje, bude výhra postoupena dalšímu v pořadí. Dvacet nejlepších fotografií bude vystaveno ve vitrínách v autobuse na Dni otevřených dveří.

Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

7. Závěrečná ustanovení:

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat.

Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

Soutěžící účastnící se soutěže musí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php a pravidla sociální sítě Instagram uvedená na http://instagram.com/legal/terms/

Soutěžící musí být držitelem autorských práv k fotografii nebo být držitelem autorských práv zmocněn k jejich využívání. Podezření z nepůvodnosti fotografie může být důvodem vyloučení ze soutěže. Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku v podobě fotografie a jeho zveřejněním na sociální síti Instagram nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Facebookový účet, podezření z nákupu „Líbí se mi“). Pořadatel soutěže si vyhrazují právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook. Facebookový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost sítě).

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Olomouci dne 18. 4. 2017

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo společnosti:
Koželužská 563/1, Olomouc
+420 585 533 111

Prodejny:

Legionářská 1, Olomouc
+420 585 533 250
po-pá 6:00 - 18:00

Hlavní nádraží, Olomouc
+420 584 148 414
po-pá 5:00 - 19:00

Ostravská ul., Olomouc
+ 420 585 313 848, 917
po-pá 5:00 - 17:00
(smluvní prodejce)

Najdete nás také na:

YouTube Instagram Twitter

Společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO 47676639, sídlo Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, je členem koncernu statutárního města Olomouc, kde statutární město Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, vystupuje jako řídící osoba.

Copyright © 2021 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Realizace © WINTERNET s.r.o.